Tin Tuyển Dụng VMGROUP

Tin Tuyển Dụng VMGROUP

Tin Tuyển Dụng VMGROUP

33-35 Nguyễn Háo Vĩnh, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

028 6688 8888

Lĩnh vực hoạt động

Dược mỹ phẩm

Dược mỹ phẩm

<p>VMGROUP l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty&nbsp;đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam đ&oacute;n đầu xu hướng xanh của thế giới. Hiện nay, c&ocirc;ng ty đ&atilde; v&agrave; đang ph&aacute;t triển sản xuất nguy&ecirc;n liệu ứng dụng cho ng&agrave;nh dược, h&oacute;a mỹ phẩm theo đề t&agrave;i khoa học, trong đ&oacute;&nbsp; đ&atilde; xuất khẩu nhiều sản phẩm sang những thị trường kh&oacute; t&iacute;nh như ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u &Acirc;u, ch&acirc;u Mỹ.</p>

Bán Lẻ Siêu Thị

Bán Lẻ Siêu Thị

<p>Dự &aacute;n chuỗi cửa h&agrave;ng 24H của VMGROUP đang trong giai đoạn ph&aacute;t triển chuỗi Mini shop 24h với hơn 2000 cửa h&agrave;ng tiện lợi. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; nơi cung cấp đa dạng c&aacute;c sản phẩm chất lượng cao, mang đến một trải nghiệm mua h&agrave;ng thuận tiện v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>

Bất Động Sản

Bất Động Sản

<p>Trải qua hơn 20 năm ph&aacute;t triển với nhiều dự &aacute;n lớn nhỏ kh&aacute;c nhau, VMGROUP đang sở hữu nhiều khu vườn ươm trồng c&acirc;y dược liệu v&agrave; nh&agrave; c&aacute;c m&aacute;y sản xuất v&agrave; chiết xuất nguy&ecirc;n liệu từ c&aacute;c c&acirc;y dược liệu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, VMGROUP c&ograve;n sở hữu c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; trung t&acirc;m thương mại cung cấp dịch vụ cho thu&ecirc; văn ph&ograve;ng cao ốc thuộc c&aacute;c dự &aacute;n Vạn Ph&uacute;c.</p>